İ L A N
 
T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 
I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE İLANI
 
1- İhale Konusu İş:
 
Sakarya İli, Geyve İlçesi, Doğançay Mahallesi, Doğançay I isimli HES projesi mevkiinde Sakarya Nehri kenarında iki ayrı alanda stoklanmış toplam 230000 (iki yüz otuz bin) m³ I(a) grubu maden sınıfına dâhil malzemenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre 702.100,00-TL + KDV muhammen bedel üzerinden satış ihalesi yapılacaktır.
 
İşin Adı:
 
Sakarya İli, Geyve İlçesi, Doğançay Mahallesi, Doğançay I isimli HES projesi mevkiinde Sakarya Nehri kenarında iki ayrı alanda stoklanmış toplam 230000 (iki yüz otuz bin) m³ I (a) grubu maden satışı ihalesi
 
6 Derecelik Dilimde Stok Sahasının Yerini Gösterir Koordinat:
 
I Numaralı Saha
 
1.POLİGON
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
Sağa (Y)
273737
273737
273746
273758
273782
Yukarı (X)
4496750
4496759
4496767
4496762
4496754
 
6.Nokta
7.Nokta
8.Nokta
9.Nokta
10.Nokta
Sağa (Y)
273806
273814
273842
273884
273899
Yukarı (X)
4496708
4496703
4496680
4496636
4496601
 
 
 
 
 
 
2.POLİGON
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
Sağa (Y)
273835
273841
273868
273883
273895
Yukarı (X)
4496724
4496734
4496716
4496704
4496669
 
6.Nokta
7.Nokta
8.Nokta
9.Nokta
----------
Sağa (Y)
273914
273891
273877
273853
----------
Yukarı (X)
4496630
4496652
4496670
4496717
----------
 
II Numaralı Saha
 
 
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
Sağa (Y)
274380
274594
274478
274592
274582
Yukarı (X)
4494877
4495044
4494918
4495074
4495066
 
6.Nokta
7.Nokta
8.Nokta
9.Nokta
10.Nokta
Sağa (Y)
274578
274399
274377
274376
274279
Yukarı (X)
4495074
4494980
4494951
4494921
4494876
 
11.Nokta
12.Nokta
13.Nokta
14.Nokta
15.Nokta
Sağa (Y)
274231
274195
274242
274270
274244
Yukarı (X)
4494848
4494803
4494723
4494737
4494748
 
16.Nokta
17.Nokta
18.Nokta
19.Nokta
20.Nokta
Sağa (Y)
274244
274325
274344
274343
274351
Yukarı (X)
4494764
4494784
4494799
4494845
4494877
 
 
 
2- Tahmin Edilen Bedel
 
İLÇE
HACİM  (m³)
MUHAMMEN
 BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE  TARİHİ
İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE
Geyve
230000
702.100,00-TL+KDV
21.063,00-TL
18.10.2017
10:00
 
 
 
3- İhale Şartname ve Eklerinin:    
 
a) Alınacağı Yer                          : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı       : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.  Şartname bedelinin Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
4- İhalenin:
 
a) Yapılacağı Yer                         : 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü G Blok 5 Numaralı Toplantı Salonu Adapazarı SAKARYA
                                     
    b) Yapılacağı Tarih/Saat             : 18.10.2017 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00 da
 
    c) Usulü                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre
            açık teklif usulü.
5- Tekliflerin:
   
    a) Verileceği Yer                          :Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu                    
    b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 18.10.2017 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00 a kadar
 
6- İhaleye Katılma Belgeleri:
 
    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
     a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
     b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;
    Gerçek kişi istekliler;
         1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
         2- Noter tasdikli imza beyannamesi
         3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
     Tüzel Kişi İstekliler;
         1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
         2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
         3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.
 
7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 18.10.2017 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00 a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.
 
8- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.
 
9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.
 
10- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.
 
11- İhale bedelinin tamamı Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün hesabına peşin olarak yatırıldıktan sonra 230000 m³ I(a) Grubu Maden sınıfına dâhil malzeme yerinde teslim edilecektir.
 
12- 230000 m³ I(a) Grubu Maden sınıfına dâhil malzeme mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Maden hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, madeni mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 
13-  Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kişilerden alınması gereken izinler (yol izni, geçiş izni, tesis izni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. İhaleyi kazanan istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 
14- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İLAN OLUNUR
 
 
…/10/2017
Erdoğan ÜLKER
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan
 
 
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46