İ L A N
 
T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 
I (a) GRUBU TÜVENAN DENİZ KUMU MADENİ SATIŞI İHALE İLANI
 
1- İhale Konusu İş:
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Karasu Limanı işinde proje fazlası olan ve Liman sahası içerisinde stoklanan 130548 ton I(a) grubu maden sınıfına dâhil tüvenan deniz kumunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre 289.816,56-TL+KDV muhammen bedel üzerinden satış ihalesi yapılacaktır.
 
İşin Adı:
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Karasu Limanı işinde proje fazlası olan ve Liman sahası içerisinde stoklanan 130548 ton I(a) grubu maden sınıfına dâhil tüvenan deniz kumunun satış ihalesi
 
2- Tahmin Edilen Bedel
İLÇE
MİKTAR  (ton)
 
BİRİM FİYATI (TON)
MUHAMMEN
 BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE  TARİHİ
İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE
Karasu
130548
2,22.-TL
289.816,56-TL+KDV
8.694,50-TL
25.10.2017
10:00
 
 
 
 
3- İhale Şartname ve Eklerinin:    
 
a) Alınacağı Yer                          : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı       : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.  Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
4- İhalenin:
 
a) Yapılacağı Yer                         : 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü G Blok 5 Numaralı Toplantı Salonu Adapazarı/SAKARYA
                                     
    b) Yapılacağı Tarih/Saat             : 25.10.2017 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00 da
 
    c) Usulü                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre
            Açık Teklif Usulü
 
 
 
5- Tekliflerin:
   
    a) Verileceği Yer                          :Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu                    
    b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 25.10.2017 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00 a kadar
 
6- İhaleye Katılma Belgeleri:
 
    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
     a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
     b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;
    Gerçek kişi istekliler;
         1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
         2- Noter tasdikli imza beyannamesi
         3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
     Tüzel Kişi İstekliler;
         1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
         2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
         3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.
 
7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 25.10.2017 Çarşamba günü ihale saati olan TRT saati ile 10:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.
 
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme imzalanacaktır.
 
9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.
 
10- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.
 
 
 
11- İhale bedelinin tamamı peşin olarak Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün hesabına yatırıldıktan sonra yaklaşık 130548 ton I(a) Grubu tüvenan deniz kumu yerinde teslim edilecektir. İşin süresi yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür.
 
12- 130548 ton I(a) Grubu tüvenan deniz kumu Karasu Limanı içerisindeki stoklanmış mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Maden hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren istekli, madeni mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 
13-  Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kişilerden alınması gereken izinler (yol izni, geçiş izni, tesis izni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. İhaleyi kazanan istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 
14- Satış ihalesi gerçekleştirilecek 130548 ton I(a) Grubu tüvenan deniz kumu, yapımı devam eden “Karasu Limanı YİD Modeli İle İnşaatı” şantiye sahası içerisinde bulunduğundan şantiye sahası içerisinde gerçekleştirilecek her türlü faaliyet (kumun yüklenmesi, nakliyesi vs.) esnasında İhaleyi kazanan istekli tarafından şantiye sahasının giriş çıkış prosedürlerine ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerine uyularak devam eden inşaat ve işletme faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışılması zorunludur.
 
15- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
İLAN OLUNUR
 
 
 
 
Erdoğan ÜLKER
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan
 
 
 
 
 
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46