İ L A N
 
T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 
İçerisinde Eser Miktarda Bakır Minerali Bulunan Silikatlı Maden Ocağı Atığı ( Cüruf ) Malzemenin Satış İşi İhale İlanı
 
1- İhale Konusu İş:
 
İlimiz, Akyazı İlçesi, Dokurcun Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk sahası sınırlarında 1,3 hektar alanda yer alan, içerisinde eser miktarda bakır minerali bulunan, 3900 m³ silikatlı maden ocağı atığı (cüruf) malzemenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı
 
İşin Adı:
 
İlimiz, Akyazı İlçesi, Dokurcun Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk sahası sınırlarında, Y: 315882 X: 4499194, Y: 316005 X: 4499400, Y: 316049 X: 4499336 ve Y: 315912 X: 4499150 koordinatları ile çevrili 1,3 hektar alanda yer alan, içerisinde eser miktarda bakır minerali bulunan, 3900 m³ silikatlı maden ocağı atığı (cüruf) malzemenin satış işi
 
2- Tahmin Edilen Bedel
İLÇE
MİKTAR  (m³)
MUHAMMEN
 BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE  TARİHİ
İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE
Akyazı
3900
48.750,00-TL+KDV
1.462,50-TL
12.06.2019
10:00
 
3- İhale Şartname ve Eklerinin:    
 
a) Alınacağı Yer                          : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
 
b) Hangi Şartlarda Alınacağı       : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.  Şartname bedeli, Sakarya Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR 39 0001 0000 1967 9958 6950 16 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
 
4- İhalenin:
 
a) Yapılacağı Yer                         : Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu 15 Temmuz Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
                                     
    b) Yapılacağı Tarih/Saat             : 12.06.2019 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00 da
 
    c) Usulü                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre
            Açık Teklif Usulü.
 
 
 
 
 
5- Tekliflerin:
   
    a) Verileceği Yer                          : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu                   
    b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 12.06.2019 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00 a kadar
 
6- İhaleye Katılma Belgeleri:
 
    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
     a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
     b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;
    Gerçek kişi istekliler;
         1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
         2- Noter tasdikli imza beyannamesi
         3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
     Tüzel Kişi İstekliler;
         1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
         2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
         3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.
 
7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 12.06.2019 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.
 
8- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR 39 0001 0000 1967 9958 6950 16 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.
 
9- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
İLAN OLUNUR
 
 
Erdoğan ÜLKER
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46