İ L A N
 
T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALELERİ
 
 1. İhale Konusu İşler:
 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
 
İŞİN ADI:
 
 1. Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 5000 hektar alana sahip, 3289150 erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
                          
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
Sağa (Y)
278100
278100
268100
268100
 Yukarı (X)
4526401
4521401
4521401
4526401
 
 1. Sakarya İli, Kaynarca İlçesi dahilinde, 1321.86 hektar alana sahip, 3335858 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Sağa (Y)
275401
279000
279000
275100
275100
 Yukarı (X)
4561401
4561401
4558000
4558000
4561100
 
 1. Sakarya İli, Karapürçek İlçesi dahilinde, 1103.94 hektar alana sahip, 3358488 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat  Sahası İhalesi;
                          
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Sağa (Y)
287000
288100
288100
290000
290000
287000
 Yukarı (X)
4501399
4501400
4505000
4505000
4500000
4500000
 
Ç)        Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 921.67 hektar alana sahip, 3343110 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Sağa (Y)
278100
278100
280981
281763
281339
Yukarı(X)
4518576
4521222
4522539
4521913
4519914
 
 1. Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 2658.29 hektar alana sahip, 3326294 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
1.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
---------
Sağa (Y)
304028
302000
302000
305000
305000
---------
 Yukarı (X)
4494783
4492000
4497000
4497000
4495000
---------
2.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
6.NOKTA
Sağa (Y)
302000
303806
304500
306000
306001
306568
 Yukarı (X)
4492000
4494479
4494500
4494500
4494498
4494783
 
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
11.NOKTA
---------
Sağa (Y)
309192
309498
309498
309500
309500
---------
 Yukarı (X)
4494748
4494005
4494000
4494000
4491997
---------
 
 1. Sakarya İli, Hendek ve Akyazı İlçeleri dahilinde, 4977.27 hektar alana sahip, 3340904 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
1.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
---------
---------
Sağa (Y)
303206
303071
302000
---------
---------
Yukarı(X)
4502631
4502604
4503300
---------
---------
2.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Sağa (Y)
304277
308000
312000
308000
307000
Yukarı(X)
4507455
4510000
4511000
4508600
4508000
3.POLİGON
1.NOKTA
2.NOKTA
3.NOKTA
4.NOKTA
5.NOKTA
Sağa (Y)
307000
308000
310000
310000
312000
Yukarı(X)
4507000
4507000
4507000
4504999
4504999
 
6.NOKTA
7.NOKTA
8.NOKTA
9.NOKTA
10.NOKTA
Sağa (Y)
314550
314550
316000
317000
317000
Yukarı(X)
4504999
4508000
4508000
4508000
4509800
 
11.NOKTA
12.NOKTA
13.NOKTA
14.NOKTA
15.NOKTA
Sağa (Y)
320250
320250
316000
315997
312671
Yukarı(X)
4511879
4506000
4506002
4503784
4503612
 
16.NOKTA
17.NOKTA
18.NOKTA
19.NOKTA
---------
Sağa (Y)
312727
310000
308000
307000
---------
Yukarı(X)
4502999
4503000
4503000
4503000
---------
 
 
 1. Tahmin Edilen Bedel:
 
 
İLÇE
ERİŞİM
NUMARASI
ALAN  (HEKTAR)
MUHAMMEN
 BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE  TARİHİ
İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE
A)
Adapazarı
3289150
5000
460.158,72-TL+KDV
13.804,76-TL
03.05.2018
10:00
B)
Kaynarca
3335858
1321.86
72.182,36-TL+KDV
2.165,47-TL
03.05.2018
10:15
C)
Karapürçek
3358488
1103.94
72.182,36-TL+KDV
2.165,47-TL
03.05.2018
10:30
Ç)
Adapazarı
3343110
921.67
72.182,36-TL+KDV
2.165,47-TL
03.05.2018
10:45
D)
Akyazı
3326294
2658.29
124.436,40-TL+KDV
3.733,10-TL
03.05.2018
11:00
E)
Hendek-Akyazı
3340904
4977.27
458.107,86-TL+KDV
13.743,24-TL
03.05.2018
11:15
 
 1. İhale Şartname ve Eklerinin:        
 
a) Alınacağı Yer                          : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı       : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış      şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın     almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı Müdürlükte görülebilir.  Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
 
 1. İhalenin:
 
a) Yapılacağı Yer                          : Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 2. Kat Toplantı Salonu 15 Temmuz Camili Mahallesi Adapazarı SAKARYA
b) Yapılacağı Tarih/Saat                : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü                                          : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore Açık Teklif
 
 1. Tekliflerin:
 
  a) Verileceği Yer                  : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu      
  b) Son Teklif Verme Tarih/Saati     : 03.05.2018 Perşembe günü TRT saati ile İhale saatine kadar
 
 1. İhaleye Katılma Belgeleri:
 
    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
     a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
     b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;
    Gerçek kişi istekliler;
         1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
         2- Noter tasdikli imza beyannamesi
         3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
     Tüzel Kişi İstekliler;
         1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
         2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
         3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.
 
7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 03.05.2018 Perşembe günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.
 
8- İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 
9- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.
 
10- Belirtilen  tarih  ve saatten  sonra  verilen  teklifler, telgraf  veya  faks  ile  yapılacak  müracaatlar  ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.
 
11- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.
 
12- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
İLAN OLUNUR
 
 
Erdoğan ÜLKER
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46