İ L A N
 
T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
 
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALELERİ
 
 1. İhale Konusu İşler:
 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
 
İŞİN ADI:
 
 1. Sakarya İli, Karapürçek İlçesi dahilinde, 1149.6 hektar alana sahip, 3334936 erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
                          
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
6.Nokta
Sağa (Y)
284000
284000
286001
286001
288500
288500
Yukarı (X)
4497000
4498998
4498999
4499999
4500000
4497000
 
 1. Sakarya İli, Hendek İlçesi dahilinde, 4987.28 hektar alana sahip, 3338221 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
Sağa (Y)
298700
308750
307575
307480
307325
Yukarı (X)
4521400
4521400
4516402
4515225
4514300
 
6.Nokta
7.Nokta
8.Nokta
9.Nokta
10.Nokta
Sağa (Y)
305700
305900
301740
301740
298100
Yukarı (X)
4514300
4516400
4516400
4517475
4516725
 
 1. Sakarya İli, Sapanca İlçesi dahilinde, 1160.3 hektar alana sahip, 3338184 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat  Sahası İhalesi;
                          
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
6.Nokta
7.Nokta
Sağa (Y)
275000
276000
275000
275000
278100
278100
275250
Yukarı (X)
4502039
4503400
4504319
4506399
4506400
4502299
4502300
 
Ç)        Sakarya İli, Sapanca İlçesi dahilinde, 3839.66 hektar alana sahip, 3338183 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
Sağa (Y)
271001
271000
271000
274260
276000
Yukarı (X)
4507999
4507999
4505000
4505000
4503400
 
6.Nokta
7.Nokta
8.Nokta
9.Nokta
10.Nokta
Sağa (Y)
273500
271000
271000
272000
272000
Yukarı (X)
4500000
4500768
4501000
4501000
4502000
 
11.Nokta
12.Nokta
13.Nokta
14.Nokta
15.Nokta
Sağa (Y)
268000
268000
267000
267000
268100
Yukarı (X)
4502000
4505000
4505000
4508000
4508000
 
 
 1. Sakarya İli, Arifiye İlçesi dahilinde, 3577.03  hektar alana sahip, 3338187 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
Poligon 1
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
6.Nokta
7Nokta
Sağa (Y)
278944
287106
287095
288100
288100
278100
278100
Yukarı (X)
4508621
4508735
4509999
4510000
4506400
4506400
4508611
Poligon 2
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
6.Nokta
--------
Sağa (Y)
278947
278945
278100
274728
274728
275430
--------
Yukarı (X)
4513299
4510055
4510055
4510438
4512094
4512300
--------
 
 1. Sakarya İli, Arifiye İlçesi dahilinde, 4649.61 hektar alana sahip, 3338188 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhalesi;
 
ED-50 6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:
 
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta
6.Nokta
Sağa (Y)
288100
288100
282000
282000
278100
278100
Yukarı (X)
4506400
4501400
4501398
4502300
4502299
4506400
 
 1. Tahmin Edilen Bedel:
 
İLÇE
ERİŞİM
NUMARASI
ALAN  (HEKTAR)
MUHAMMEN
 BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE  TARİHİ
TRT SAATİNE GÖRE İHALE SAATİ
A)
Karapürçek
3334936
1149.6
89.311,22-TL+KDV
2.679,34-TL
11.04.2019
10:00
B)
Hendek
3338221
4987.28
283.966,90-TL+KDV
8.519,01-TL
11.04.2019
10:15
C)
Sapanca
3338184
1160.3
89.311,22-TL+KDV
2.679,34-TL
11.04.2019
10:30
Ç)
Sapanca
3338183
3839.66
219.907,88-TL+KDV
6.597,24-TL
11.04.2019
10:45
D)
Arifiye
3338187
3577.03
205.248,14-TL+KDV
6.157,44-TL
11.04.2019
11:00
E)
Arifiye
3338188
4649.61
265.118,50-TL+KDV
7.953,55-TL
11.04.2019
11:15
 
 1. İhale Şartname ve Eklerinin:        
 
a) Alınacağı Yer                          : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı       : İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış      şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın     almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda ismi yazılı Müdürlükte görülebilir.  Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
 
 1. İhalenin:
 
a) Yapılacağı Yer                          : 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı SAKARYA
b) Yapılacağı Tarih/Saat                : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü                                          : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine gore Açık Teklif
 
 1. Tekliflerin:
 
  a) Verileceği Yer                  : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu      
  b) Son Teklif Verme Tarih/Saati     : 11.04.2019 Perşembe günü TRT saati ile İhale saatine kadar
 
 1. İhaleye Katılma Belgeleri:
 
    İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
     a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
     b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;
    Gerçek kişi istekliler;
         1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
         2- Noter tasdikli imza beyannamesi
         3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
     Tüzel Kişi İstekliler;
         1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
         2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
         3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.
 
7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 11.04.2019 Perşembe günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.
 
8- İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 
9- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.
 
10- Belirtilen  tarih  ve saatten  sonra  verilen  teklifler, telgraf  veya  faks  ile  yapılacak  müracaatlar  ve postada meydana gelebilecekcek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.
 
11- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.
 
12- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İLAN OLUNUR
 
Erdoğan ÜLKER
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan
 

T.C. Sakarya Valiliği - Sakarya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Resmi Daireler Kampüsü Camili Mahallesi Adapazarı/SAKARYA
(0264) 222 10 46